Ekologie

V roce 2008 byly do systému řízení firmy implementovány požadavky normy ISO 14001:2004 tak, aby byl v roce 2009 připraven k provedení certifikačního auditu.

Po úspěšném absolvování auditu byl firmě dne 17. 4. 2009 udělen integrovaný certifikát ISO 9001:2008 – ISO 14001:2004.

O správném zaměření systémů managementu kvality dle  ISO 9001 a environmentálního managementu dle ISO 14001 svědčí certifikát vydaný pro naši společnost na základě posledního recertifikačního auditu, který se uskutečnil ve dnech 12. 3. – 16. 3. 2018.

ISO certifikát
rc-cj

Politika ochrany životního prostředí

Upřednostňujeme výrobky pocházející ze surovin nevyčerpávajících přírodní zdroje, upřednostňujeme technologie s co nejmenším dopadem na životní prostředí.

Volíme takový distribuční systém, jenž má minimální dopad na životní prostředí. Naše obchodní operace musí splňovat, či převyšovat obecná pravidla a směrnice.

Naším cílem je podpora používání kvalitních trhavin a bezdýmných prachů ve všech procesech za účelem dosažení možného nejmenšího vlivu na životní prostředí.

Aktivně podporujeme neustálé zlepšování integrovaného systému managementu našimi zaměstnanci a jejich angažovanost.

Dodržování legislativy je minimálním standardem a samozřejmou součástí při všech činnostech. Zvyšování odpovědnosti za ochranu zdraví, bezpečnost práce a snižování dopadů na životní prostředí jsou trendem všech činností i provedení výrobků.

Všichni zaměstnanci splňují kvalifikační předpoklady. Jsou vytvářeny podmínky pro stálé zvyšování znalostí v oblasti technologie, ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, stejně tak pro osobní angažovanost při plnění úkolů, vyplývajících z politiky společnosti.

Naši zákazníci a distributoři jsou schopni používat, přepravovat a manipulovat s našimi výrobky zodpovědným způsobem, ohleduplným k životnímu prostředí.

Otevřenou komunikací průběžně informujeme své obchodní partnery, zákazníky a veřejnost o vlivu našich výrobků a procesů na životní prostředí.

Naše podnikání je charakterizováno otevřeným přístupem tak, aby otevřená vnější komunikace mohla být završena vydáním roční zprávy o vlivu na životní prostředí.

Environmentální cíle pro období let  2015 a 2016

  • technickými opatřeními snížit ve spolupráci s Katedrou životního prostředí Univerzity Pardubice hodnotu BSKCr v odpadních vodách
  • realizovat regenerativní termickou oxidaci par metylalu v pracovním ovzduší objektů mokré fáze výroby NC prachů

Výroční zprávu za rok 2015 lze ve formátu pdf stáhnout zde. (Výroční zpráva RC EMS 2015)“

Samohodnocení plnění požadavků programu Responsible Care za rok 2015 lze ve formátu xls stáhnout zde.

Vedení firmy uvítá veškeré Vaše názory a připomínky týkající se vlivu činností Explosia a.s. na životní prostředí, úrovně bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců.

Vaše názory a připomínky můžete vedení firmy sdělit na:

  • e-mailové adrese [email protected]
  • telefonu 466 825 227
  • dopisem na adresu: Explosia a.s. – Martin Vencl, Semtín 107, Pardubice 530 02