O nás

Explosia a.s. je výrobní a obchodní společností působící především v oblasti výroby výbušnin a služeb spojených s aplikací energetických materiálů pro civilní i vojenské použití. Explosia a.s. splňuje podmínky pro přístup k informacím pro stupeň utajení „Důvěrné“ podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Firma byla založena v roce 1920 a od svého vzniku prošla řadou forem a podnikatelských seskupení – od samostatné akciové společnosti přes závod v rámci větších firemních celků zpět k samostatně hospodařící společnosti od 1.6.2002. Explosia a.s. zaujímá významné postavení v oblasti trhavin a střelivin na trhu ČR, ale je i významným exportérem, především do zemí EU.

Společnost Explosia a.s., se sídlem Pardubice, Semtín 107, PSČ 530 02, IČ: 252 91 581, je nástupnickou organizací, na kterou přešlo v důsledku sloučení jmění zanikající společnosti FOSPOL a.s. se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Češkova 1758, PSČ 530 02, IČ: 150 53 628, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 2277, zapsáno 1. ledna 2013.

Politika Prevence závažných havárií

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně dalších zákonů, a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).
Explosia a.s. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.
Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Explosia a.s. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o zpracování osobních údajů a GDPR.

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Explosia_zaknihovani akcii_oznameni