Vyjádření společnosti Explosia a.s. k údajnému porušování předpisů v oblasti bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického ve správním řízení vydal dne 19.2.2015 rozhodnutí, jímž se společnosti Explosia a.s. nařizuje provedení níže uvedených opatření do 30. 6. 2015. Přestože rozhodnutí obsahuje citlivé informace s tím, že ty, které jsou ze zákona utajovány, nejsou v rozhodnutí uváděny, získala jej média. Vzhledem k nejrůznějším interpretacím a dezinterpretacím daného rozhodnutí se společnost Explosia a.s. tímto vyjadřuje k výsledkům zjištění Obvodního báňského úřadu, jakož i obecně k dodržování právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu objektů, kde dochází k nakládání s výbušninami.

Sama společnost Explosia a.s. neustále sleduje a důkladně kontroluje dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu, zpracování a skladování výbušnin. Dozorovým orgánem v oblasti nakládání s výbušninami jsou přitom orgány báňské správy, které jsou zárukou dodržování právních předpisů v této oblasti.

Pokud jde o zmíněné rozhodnutí Obvodního báňského úřadu, jeho předmětem bylo zejména nařízení provedení kontroly správnosti bezrozměrných koeficientů použitých pro výpočet bezpečnostních vzdáleností od objektů, ve kterých Explosia a.s. nakládá s výbušninami. Explosia a.s. tomuto nařízení vyhověla, bezrozměrné koeficienty zkontrolovala a v požadovaných případech napravila. Trvající faktický stav, který zcela vyhovuje z hlediska bezpečnostních předpisů a požadavků Obvodního báňského úřadu, společnost Explosia a.s. nově zakotvila v podobě přijatého technicko-organizačního opatření. To znamená, že v současné době ani v minulosti nedošlo k ohrožení bezpečnosti osob a majetku nad míru, která je připuštěna právními předpisy.