Vyjádření společnosti Explosia a.s. k zásahu ÚOOZ v obci Valy

V rámci společnosti Explosia a.s. dochází k několikastupňové kontrole, pokud jde o zamezení nedovoleného vynesení výbušnin a jiných nebezpečných látek z areálu společnosti. Tato bezpečnostní opatření jsou založena na různých metodách fyzické i elektronické kontroly, a to jak přímo u zdroje, tj. na jednotlivých pracovištích specializovanými vyškolenými pracovníky společnosti Explosia a.s., tak i na hranicích areálu specializovanou externí agenturou. Bližší údaje o jednotlivých postupech společnost nezveřejňuje, neboť by tím mohl být oslaben účinek kontrol.

Společnost Explosia a.s. soustavně vyhledává rizika i v této oblasti a na základě těchto zjištění komplexní systém kontrol nakládání s nebezpečnými látkami v areálu společnosti průběžně upravuje.

Podle informace zveřejněné v tiskové zprávě Policie České republiky se jako možný zdroj výbušnin jeví areál společnosti Explosia a.s. Společnost Explosia a.s. nezná prozatím závěry vyšetřování a nemůže se tudíž k danému případu blíže vyjádřit. Společnost Explosia a.s. však poskytuje orgánům činným v trestním řízení veškerou součinnost k objasnění případu, a to včetně objasnění otázky, zda výbušniny zajištěné u podezřelých skutečně pochází přímo ze společnosti Explosia a.s., a pokud ano, jakým způsobem mohlo dojít k překonání bezpečnostních opatření.

Výroba v areálu společnosti Explosia a.s. je provozována 95 let. V období posledních několika let však k žádnému případu nedovoleného vynesení výbušnin či trhavin z areálu společnosti nedošlo.