Historie

fospol

Veřejná obchodní společnost Fospol vznikla v roce 1991 privatizací úseku lomového hospodářství tehdejší akciové společnosti CEVA Prachovice, dnes Holcim (Česko) a.s., člen koncernu, a zahájila provádění vrtných a trhacích prací na lomu Prachovice v objemu cca 1,3 mil. t hornin ročně. V následujících třech letech společnost převzala nákladní dopravu dopravního střediska CEVA Prachovice a.s. a svoji nosnou činnost, provádění vrtných a trhacích prací, rozšířila dále na lomy Černý Důl a Horní Lánov pro Krkonošské vápenky Kunčice a.s. a lom Chrtníky pro Stavby silnic a železnic a.s., o.z. Hradec Králové, čímž zvýšila průměrný roční objem těžby na cca 1,9 mil. t hornin. V dalších letech se společnost soustředila na postupné odkupování pronajatých výrobních prostředků do svého vlastnictví a začala investovat do vlastního materiálně – technického vybavení.

V roce 1999, kdy společnost byla již ve všech směrech konsolidována, došlo k jednorázovému rozšíření tehdejšího objemu výkonů o cca 1,6 mil. t hornin ročně na 6 lokalitách a.s. Tarmac Severokámen, dnes Tarmac CZ a.s., ve středních a severovýchodních Čechách. Skokové rozšíření územní působnosti firmy spolu s přechodem z dosud místně kumulované těžby na větší počet roztroušených lomů často s poměrně malým objemem těžby nutně vyvolalo potřebu reorganizace zaběhnutých postupů práce, kterou společnost zhruba po dvou letech úspěšně završila. V následujících letech společnost rozšířila svou činnost o provádění vrtných a trhacích prací na lomu Vlastějovice a.s. Tarmac Severokámen, dnes Tarmac CZ a.s., a zahájila postupnou restrukturalizaci, jejímž cílem je dosažení vyšší flexibility ve vztahu k měnícímu se trhu a další posilování pozice společnosti v oboru služeb pro povrchové dobývání hornin.

Od 1.1.2003 společnost změnila svou právní formu transformací z veřejné obchodní společnosti na akciovou společnost, se zachováním právní kontinuity, vlastnické struktury a identity vnějších i vnitřních vztahů, a zahájila novou strategii přístupu k zákazníkům spočívající v rozšíření stávajícího rozsahu služeb o manipulaci a transport materiálů na lokalitě. Cílem tohoto kroku je poskytnout objednateli systém tzv. „komplexní obsluhy“ lomu, jenž zahrnuje sloučení vrtných prací, trhacích prací a sekundérního rozpojení materiálu s nakládkou a svozem suroviny do primárního drtiče do jednoho souvislého technologického celku, doplněného o převoz hotových výrobků na mezideponie, vyvážení odvalu a provádění skrývek, výklizů apod. tak, aby poskytovaná služba byla opravdu komplexní a objednatel mohl soustředit svoje kapacity pouze na zpracování navezené suroviny v technologické lince a prodej výrobků.

Dne 11.1.2007 byl prodán majoritní balík akcií společnosti, jehož držitelem se stala Explosia a.s., Pardubice – Semtín. Explosia tímto krokem završila svůj dlouhodobý záměr a spojením silného výrobce výbušnin s jejich největším uživatelem na trhu zajistila do budoucna vysoký potenciál růstu pro oba subjekty. Dne 29.11.2007 Explosia dokoupila zbytek akciového podílu fyzických osob a stala se vlastníkem 100% akcií společnosti FOSPOL.

Dne 1.1.2013 dochází k vnitrostátní fúzi sloučením společností Explosia a.s. a Fospol a.s.. Nástupnická společnost Explosia a.s. dále provádí služby vrtacích a trhacích prací ve vlastním úseku Fospol, který byl vytvořen jako organizační jednotka společnosti.

Budoucí vývoj činnosti firmy

Úsek Fospol prošel procesem restrukturalizace a vnitřní optimalizace činností. Počet zaměstnanců přímo odpovídá nárokům objednatelů a snižuje riziko nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců v sezónních špičkách. Firma je pod stálým tlakem investorů na snižování nákladů při zachování bezpečných postupů a kvality výroby.