Tisková zpráva 12. 5. 2011

Dne 20. 4. 2011 v 6:43 hod. ráno došlo v areálu Explosia a.s. k provozní nehodě ve dvou objektech, kde probíhala výroba trhaviny dynamitového typu – Perunit E. Okamžitě po výbuchu reagoval dispečink Synthesia a.s., se kterým má Explosia a.s. sjednány intervenční služby, vysláním interní jednotky HZS včetně zdravotního vozu a informoval starosty okolních obcí podle stanoveného postupu. Tímto včasným zásahem výrazně pomohl dispečink Synthesie a.s k získání kontroly nad vzniklou situací a k minimalizaci následků. Generální ředitel společnosti Explosia a.s. jmenoval v souladu s interními předpisy společnosti pro takovéto situace ještě v průběhu intervenčního zásahu vyšetřovací komisi.

Bezprostředně po zajištění elementární bezpečnosti výbuchem přímo zasaženého prostoru a dotčeného okolí vyšetřovací komisí Explosie a.s. a zahájila šetření i Policie ČR, ČBÚ a HZS. Ohledání místa nehody bylo PČR ukončeno 29. 4. 2011. V současné době je bezprostřední okolí nehody stále uzavřeno, neboť v něm ještě pracuje vyšetřovací komise Explosie a.s. a také pokračuje šetření HZS Pardubického kraje a OBÚ v Trutnově. Pro zajištění maximální objektivity vyšetřování odborné firemní komise byli k její práci přizváni externí nezávislí experti z oboru výbušnin z Univerzity Pardubice a zástupce odborové organizace, kteří mají plný přístup ke všem zjištěným poznatkům a informacím.

Při nehodě došlo, podle konstatování Policie ČR, ke smrtelným pracovním úrazům. V průběhu vyšetřování byly nalezeny lidské ostatky. Úkony Policie ČR k identifikaci nalezených ostatků nebyly do současné doby dokončeny.

Ve dvou zničených budovách explodovala výbušnina Perunit E a suroviny, ze kterých je vyráběna v ekvivalentu necelé jedné tuny TNT. K příčině nehody zatím nevydala žádná z vyšetřujících skupin jakoukoliv informaci. Opakovaně bylo potvrzeno, že v souvislosti s výbuchem neunikly žádné nebezpečné látky a že povýbuchový hřib obsahoval pouze zplodiny výbuchu a rozptýlené zdivo.

Podle předběžných hodnocení vyšetřovacích skupin zajistila bezpečnostní konstrukce objektu, postavená podle přísných právních norem, efektivní ztlumení a směrování výbuchu tak, že následky a vliv na okolí byly s ohledem na sílu výbuchu významným způsobem omezeny.

Společnost Explosia a.s. nadále pohřešuje čtyři zaměstnance. Ředitel společnosti Ing. Josef Tichý, CSc. vydal jménem svým i jménem vedení společnosti k události následující stanovisko:
„Chci jasně vyjádřit, že toto neštěstí zasáhlo osobně mě i všechny ostatní zaměstnance společnosti, že soucítíme s rodinami pohřešovaných a že si vážíme statečnosti těch zraněných, kteří se bezprostředně po ošetření vrátili do práce.
Je mi líto všech, kteří byli neštěstím dotčeni, a jménem svým i vedení naší společnosti chci všechny ujistit, že děláme vše, co je v našich silách, abychom alespoň zmírnili bolest tam, kde je to možné, a abychom napravili následky tam, kde to jde a jak nejrychleji to dokážeme. Přestože je zřejmé, že nelze v tomto směru doufat v jakékoliv pozitivní zjištění, je ke změně statutu pohřešovaných osob oprávněna výhradně Policie ČR.“

Tato situace je pro rodiny pohřešovaných zaměstnanců velice problematická a z řady ohledů, zejména lidských, i tragická a svízelná. S tímto vědomím se Explosia a.s. od samého počátku snaží udělat vše pro zmírnění přímých dopadů nehody, nalézt řešení bezprostředních i dlouhodobějších následků a zajistit existenční podporu příbuzným resp. blízkým pohřešovaných.

Pro zvládnutí šoku z neštěstí zprostředkovala Explosia a.s. rodinám pohřešovaných spolupráci s intervenčním týmem Policie ČR, následně pak nabídla přímou pomoc a podporu. Aktuálně jednají zástupci firmy s pojišťovnami a bankami o zajištění existenční situace rodin pohřešovaných. V tomto směru je třeba ocenit vstřícný přístup obou zainteresovaných finančních institucí.

S ohledem na příbuzné a blízké pohřešovaných považuje Explosia a.s. zveřejňování informací týkajících se konkrétní pomoci za nevhodné a pokud tak bude činit, pak výhradně na základě jejich výslovného přání.

Z deseti lehce zraněných osob bylo šest zaměstnanců společnosti Explosia a.s., z nichž dva nastoupili do práce bezprostředně po ošetření, dva po krátké pracovní neschopnosti a dva ještě zůstávají v domácím léčení.

Obě inkriminované provozní budovy byly kompletně zničeny včetně technologického vybavení. V areálu Explosia a.s. byly dále vážně poškozeny tři budovy nesouvisející přímo s výrobou, jejichž obnova je podle posouzení statika možná. Několik dalších budov bylo poškozeno lehce, jde o poničená okna, dveře popřípadě křehčí části technologického vybavení. V areálu společnosti Synthesia a.s. došlo ke střednímu, popřípadě lehčímu poškození výrobního zařízení a budov.

Od prvního dne byla zřízena kontaktní linka pro evidování škod zapříčiněných výbuchem pro fyzické a právnické osoby. K dnešnímu dni evidujeme 26 škodních událostí mimo areál s celkovou odhadovanou škodou do 200 000,- Kč. Jsou činěny veškeré nutné kroky k úhradě škod na majetku třetích stran.

Před opětovným zahájením výroby byla všechna pracoviště a zařízení uvedena do bezpečného stavu a do souladu s obecně platnými právními předpisy a technologickými požadavky. Byly provedeny veškeré předepsané kontroly a ve stanovených termínech jsou plněny všechny příslušné závazné příkazy OBÚ v Trutnově. Výroba s výjimkou výroby nitroglycerinu a tzv. želatinovaných trhavin byla obnovena 2. 5. 2011, obnovení výroby želatinovaných trhavin po splnění všech podmínek závazného příkazu OBÚ ze dne 20. 4. 2011 je plánováno v průběhu 20. týdne.

Společnost Explosia a.s. se po celou dobu snaží o poskytování objektivních, nezkreslených a ověřených informací a distancuje se od neautorizovaných zpráv a od využívání této tragické životní situace k jakýmkoliv jiným účelům a to včetně snahy o zviditelňování se.