Vzdělávací projekt EDUCA

Název projektu:
Systém specializačního vzdělávání pro výrobu a obchod s výbušninami a vysoce nebezpečnými energetickými materiály ve společnosti EXPLOSIA a.s.

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/39.00226
Datum zahájení: 1.9.2010
Datum ukončení: 31.12.2011
Náklady projektu: 4 471 595 Kč

Grantový vzdělávací projekt EDUCA skončil

Posledním dnem roku 2011 byl ukončen rozsáhlý vzdělávací projekt, dotovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR. Pro společnost EXPLOSIA a.s. byl důležitý nejen objemem získaných prostředků, který překročil 4 miliony korun. Projekt Systém specializačního vzdělávání pro výrobu a obchod s výbušninami a vysoce nebezpečnými energetickými materiály ve společnosti EXPLOSIA a.s., ve firmě známý spíše jako projekt EDUCA, byl zahájen v září 2010. Projekt svým obsahem a cíli podporuje rozsáhlé změny, které dlouhodobě probíhají ve společnosti. Odborné aktivity projektu byly zaměřeny především na rozvoj těch znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti, které jsou specifické pro její podnikání a výrobu. Podpora a rozvoj tohoto unikátního know-how, které firma vlastní, umožní lépe čelit tlaku konkurence na trhu. Rozvoj kvalifikace jednotlivých zaměstnanců současně rozšiřuje jejich uplatnitelnost v rámci podniku a posiluje jejich jistotu udržení zaměstnání.

Jaké jsou praktické výsledky projektu?
Projekt se svým rozsahem dotkl doslova každého zaměstnance podniku, mnoho zaměstnanců se však podle své pozice či odbornosti zúčastnilo více než jedné aktivity. Některé z celkem 9 výukových aktivit projektu se zúčastnilo celkem 422 zaměstnanců společnosti Explosia a.s.

Několik čísel o projektu:

 • Nejrozsáhlejší aktivitou projektu byla KA06, v rámci které byli všichni zaměstnanci (celkem 403 osob) proškoleni v oblasti chování v případě mimořádné události
 • Trénink interních lektorů/trenérů absolvovalo úspěšně 11 zaměstnanců
 • Kvalifikaci si v rámci dvou běhů rekvalifikačního kurzu Dělník-výbušninář rozšířilo celkem 29 pracovníků
 • Cyklu seminářů a workshopů k průchodu zakázky firmou se zúčastnilo celkem 34 pracovníků a pracovnic výroby, technologie, obchodu a ostatních podpůrných provozů
 • Seminářů k pracovnímu a obchodnímu právu se zúčastnilo celkem 81 zaměstnanců
 • Jazykovou výuku úspěšně absolvovalo 35 zaměstnanců
 • 6 členů vedení společnosti absolvovalo výuku ve zvládání komunikace s veřejností v případě mimořádné události
 • Celkem 29 specialistů se naučilo lépe hledat a využívat zdroje odborných informací, které jsou k dispozici v knihovnách, na webu nebo v odborných databázích
 • V rámci projektu byly zorganizovány také specializované ukázky pro mistry, technology a předáky, které jim umožní lépe řídit a organizovat bezpečnost práce v jim podřízených provozech. Této aktivity se zúčastnilo celkem 31 zaměstnanců.

Výsledky projektu a metodické vzdělávací materiály, které byly v jeho průběhu zpracovány, budou využívány ve firmě i po jeho ukončení.

Kontrola projektu ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu, která proběhla dne 13.10.2011, proběhla bez připomínek a závad a potvrdila soulad průběhu projektu s plánem.

Vedení společnosti srdečně děkuje všem zaměstnancům, kteří se aktivně podíleli na jeho přípravě a realizaci, především interním lektorům a vedoucím, kteří organizovali aktivity projektu a současně zajišťovali běžný provoz a výrobu a také ostatním zaměstnancům za zájem o vzdělávání a osobní rozvoj.

Zaměření projektu:
Projekt EDUCA je zaměřen na podporu specifického vzdělávání, tedy výuku znalostí a dovedností, které jsou obtížně přenositelné nebo zcela nepřenositelné mezi různými podniky či obory. Protože se jedná o unikátní firemní know-how, která není možno získat od externích lektorů, je významná část plánovaných aktivit projektu připravována a realizována interními školiteli společností.

Cíle projektu:
Cílem projektu, který je realizován v rámci výzvy č.39 EDUCA, je podpora strukturálních změn, které v současné době ve společnosti EXPLOSIA a.s. probíhají. Změny jsou namířeny k výraznému posílení efektivity a konkurenceschopnosti společnosti a k její expanzi. Projekt tyto změny podpoří prostřednictvím zvyšování a prohlubování odborné kvalifikace zaměstnanců a rozvoje jejich profesních kompetencí, které jsou nezbytné pro lepší výkon práce v nových podmínkách a pro udržení pracovních míst.

Průběh a výsledky projektu:
Projekt je plánován na 16 měsíců, je tvořen 9 klíčovými aktivitami (KA) vzdělávacího charakteru (z nich jen 2 jsou obecného charakteru) a 3 KA organizačního charakteru, zúčastní se jej všichni zaměstnanci podniku (v rámci klíčové aktivity KA 06), někteří z nich opakovaně. V průběhu projektu bude vytvořeno celkem 9 nových či inovovaných vzdělávacích produktů. Plánovaný celkový počet absolventů kurzů: 575 osob.

Popis projektu:
Aktivity jsou zaměřeny na oblasti, kde byly personálním auditem zjištěny disproporce vůči potřebám. Jsou to hlavně kompetence spojené s efektivní přípravou a realizací zakázek v jednotlivých oblastech výroby namířené k tomu, aby bylo dosaženo zkrácení časů realizace zakázek, zvýšení přidané hodnoty a optimalizace nákladů.

Klíčové aktivity vzdělávacího charakteru:

 • Trénink interních trenérů projektu
 • Interní kvalifikační kurz dělník-výbušninář
 • Realizace zakázky v oblasti trhavin, střelivin a speciálu (TSS)
 • Právní aspekty práce v Explosia a.s.
 • Reakce na mimořádnou událost (MÚ)
 • Komunikace s veřejností v případě mimořádné události (MÚ)
 • Výuka odborné angličtiny
 • Aplikace CI v oblasti trhavin, střelivin a speciálních výrobků
 • Řízení bezpečnosti práce v podmínkách extrémně rizikových pracovišťVzhledem k charakteru výroby, výrobků a odběratelů je v projektu mimořádný důraz kladen na oblast kvalifikace a spolehlivosti pracovníků a bezpečnost práce při výrobě, skladování, manipulaci, dopravě a využití výrobků společnosti.

Vzhledem k charakteru výroby, výrobků a odběratelů je v projektu mimořádný důraz kladen na oblast kvalifikace a spolehlivosti pracovníků a bezpečnost práce při výrobě, skladování, manipulaci, dopravě a využití výrobků společnosti.

Projekt řídí a organizuje personální útvar společnosti.

Vedoucí oddělení Personální:

Lucie Pošvářová, DiS.
email: [email protected]