Fúze

Informace O Přeměně

Společnost Explosia a.s., se sídlem Pardubice – Semtín 107, PSČ 530 50, IČ: 252 91 581, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 1828,

tímto ve smyslu § 33a, jakož i dalších ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „zákon o přeměnách“), informuje, že dochází ke

sloučení

společnosti FOSPOL a.s., se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Češkova 1758, PSČ 530 02, IČ: 150 53 628, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 2277, jako zanikající společnosti, se společností Explosia a.s., jako nástupnické společnosti.

Společnost Explosia a.s., jako nástupnická společnost, upozorňuje věřitele společnosti na jejich práva vyplývající z § 35 až 39 zákona o přeměnách:

 • Věřitelé společnosti Explosia a.s., kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis přeměny do obchodního rejstříku stane účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká.
 • Nedojde-li mezi věřitelem a společností Explosia a.s. k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky.
 • Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku přeměny podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a společnost Explosia a.s., příp. FOSPOL a.s. mu neposkytne přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem přeměny do obchodního rejstříku.
 • Společnosti Explosia a.s. a FOSPOL a.s. mají povinnost, v případě, že jsou příjemci veřejné podpory, oznámit příslušnému poskytovateli veřejné podpory zahájení přípravy přeměny, a to do dne uveřejnění projektu přeměny. Společnost Explosia a.s., jako příjemce veřejné podpory, splnila svou notifikační povinnost dle § 35 odst. 4 zákona o přeměnách a do uveřejnění projektu přeměny (fúze) oznámila poskytovatelům veřejné podpory zahájení přípravy přeměny. Společnost FOSPOL a.s. není příjemcem veřejné podpory.
 • Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé:
  • kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení,
  • kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo
  • jejichž pohledávky vznikly až po zápisu přeměny do obchodního rejstříku.
 • Společnost Explosia a.s. nevydala ve smyslu ustanovení § 37 zákona o přeměnách žádné vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy, případně jiné účastnické cenné papíry než akcie, s nimiž jsou spojena zvláštní práva.
 • Dle § 38 zákona o přeměnách nejsou ustanoveními § 36 a 37 zákona o přeměnách dotčena práva vlastníků dluhopisů podle zvláštního zákona. Společnost Explosia a.s. ani společnost FOSPOL a.s. nevydaly žádné dluhopisy podle zvláštního zákona.
 • Dle § 39 zákona o přeměnách není vnitrostátní fúzí sloučením dotčena povinnost splatit vklad (emisní kurz akcií společností Explosia a.s. a FOSPOL a.s.). Emisní kurz všech akcií společností Explosia a.s. a FOSPOL a.s. byl plně splacen.

Společnost Explosia a.s. jako nástupnická společnost upozorňuje akcionáře společnosti na jeho práva vyplývající z § 119a, § 131, § 144 odst. 1 a § 145 zákona o přeměnách:

 • Společnost Explosia a.s. na této internetové stránce, na adrese explosia.cz/fuze, uveřejňuje dále uvedené dokumenty: projekt fúze, mimořádná účetní závěrka a zahajovací rozvaha společnosti Explosia a.s. včetně zprávy auditora, mimořádná účetní závěrka společnosti FOSPOL a.s. včetně zprávy auditora, účetní závěrky společnosti Explosia a.s. za poslední 3 účetní období a účetní závěrky společnosti FOSPOL a.s. za poslední 3 účetní období. Tyto dokumenty budou uveřejněny na této internetové stránce až do doby 1 měsíce po podání návrhu na zápis fúze do obchodního rejstříku a jsou zde k dispozici ke stažení a vytištění.
 • Akcionář společnosti Explosia a.s. má právo požádat představenstvo společnosti o svolání valné hromady, resp. vyhradit si rozhodnout o přeměně v působnosti valné hromady společnosti, za účelem schválení fúze sloučením do 1 měsíce ode dne uveřejnění informací o přeměně na této internetové stránce, tj. ode dne 19.10.2012, s tím, že společnost Explosia a.s. informuje, že dle stanov společnosti je třeba rozhodnutí o přeměně přijmout v působnosti valné hromady.
 • Závazek společnosti Explosia a.s. odkoupit akcie akcionáře společnosti FOSPOL a.s. dle § 144 odst. 1 nebo § 145 zákona o přeměnách se neuplatní, neboť Explosia a.s. je jediným (100%) akcionářem společnosti FOSPOL a.s.

Společnost Explosia a.s. v této souvislosti uveřejňuje následující dokumenty, které jsou k dispozici ke stažení a vytištění:

Posudek znalce pro ocenění jmění společnosti FOSPOL a.s., znalecká zpráva o fúzi, (společná) zpráva o fúzi ani mezitímní účetní závěrka se dle zákona o přeměnách nevyžadují; nebyly tudíž vypracovány a nejsou zde uveřejněny.

V Pardubicích dne 19.10. 2012