Novela zákona o registru smluv může mít dopad na pardubickou Explosii

Pardubice, 23. 2. 2017 – Poslanecká sněmovna včera schválila návrh novely zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), díky němuž může být z povinnosti uveřejňovat smlouvy nad 50 tisíc korun vyjmuta také pardubická Explosia.


Ačkoli novelu v legislativním procesu čeká ještě projednávání Senátu a dále podpis prezidenta republiky, Explosia záměr a znění schválené Poslaneckou sněmovnou vítá. Explosia se jako společnost s výrobní a obchodní povahou pohybuje na silně konkurenčním prostředí, přičemž povinné uveřejňování smluv staví Explosii do značně nevýhodného postavení oproti jejím konkurentům vlastněným soukromými osobami. Zatěžující je také velmi silná administrativní náročnost celého procesu, která zvyšuje výrobní náklady.
Vzhledem ke skutečnosti, že je novela stále ve fázi legislativního procesu, bude společnost Explosia a.s. i nadále respektovat zákon a své smlouvy uveřejňovat. To vše až do doby, než dojde k případnému vyhlášení novely ve sbírce zákonů.